Kurs First Certificate - FCE


W Early Stage uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku wczesnoszkolnym, od drugiej klasy gimnazjum, przygotowywani są do brytyjskiego egzaminu Cambridge FCE, a w trzeciej klasie do niego podchodzą. Większość grup uczniów w wieku gimnazjalnym to tak zwane grupy kontynuujące. Uczą się w nich młodzi ludzie, którzy mają za sobą wiele lat intensywnej nauki w Early Stage. Poziom tych grup jest wysoki i wyrównany. Przyłączani są do nich jedynie uczniowie reprezentujący równie zaawansowaną znajomość języka. Szkoła nie tworzy nowych grup FCE dla uczniów, którzy nie uczyli się wcześniej w Early Stage. W przypadku pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego, kandydat dołącza do istniejącej grupy.

 

Czas trwania kursu

Rok szkolny w Early Stage trwa od września do czerwca. Ten czas jest wykorzystywany do maksimum. Uczniowie odbywają 72 spotkania w roku. Dni wolne od nauki pokrywają się z rozkładem roku szkolnego w szkołach państwowych. Zajęcia odbywają się również w sesji wiosennej, po formalnym terminie egzaminu Cambridge. Uczniowie zaczynają powoli przygotowywać się do kolejnego egzaminu Cambridge CAE.

 

Liczba godzin

W roku szkolnym odbywają się 72 spotkania. Nauka odbywa się w systemie dwóch spotkań tygodniowo.

 

Liczebność grup

Uczniów w grupie jest od 8 do 12. Taka liczba osób zapewnia odpowiednią dynamikę pracy, a jednocześnie pozwala na ewentualne spokojne i rozważne uzupełnianie składu grupy. Dzięki temu, przez lata grupa może uczyć się w prawie niezmiennym składzie, co gwarantuje wyrównany poziom, zapewnia postępy uczniów. Każdy nowy uczeń odbywa rozmowę kwalifikacyjną oraz rozwiązuje test. Może dołączyć do grupy jedynie po szczegółowym sprawdzeniu poziomu znajomości języka angielskiego.

 

Intensywność kursu

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 90 minut. Kurs obejmuje 72 zajęcia w roku (144 jednostki 45 minutowe). Kursy oparte są na intensywnym programie nauczania, zakładają maksymalne poszerzanie słownictwa i rozwijanie umiejętności komunikacji. Oprócz nacisku na konwersacje w języku angielskim, duży nacisk kładziony jest również na ćwiczenie gramatyki, umiejętności czytania i pisania dłuższych tekstów. W grupach egzaminacyjnej FCE uczniowie regularnie ćwiczą techniki egzaminacyjne, charakterystyczne dla formatu egzaminu FCE.

Podczas trwania kursu wiedza uczniów jest systematycznie sprawdzana poprzez testy, kartkówki oraz egzaminy semestralne i roczne. Po każdych zajęciach uczniowie mają zadawaną obszerną pracę domową. Kurs jest intensywny, nie tylko dzięki metodyce nauczania, ale również ze względu na długość zajęć oraz liczbę spotkań w ciągu całego roku szkolnego.

 

Materiały nauczania

Uczniowie przygotowujący się do egzaminu FCE korzystają z podręcznika wydanego przez renomowane wydawnictwo brytyjskie. Uczniowie przystępują w ciągu roku do próbnego egzaminu FCE oraz korzystają z dodatkowych, specjalnie dostosowanych do ich potrzeb, materiałów dydaktycznych.

 

Metody nauczania

Strategia nauczania w Early Stage to połączenie wielu nowoczesnych metod i technik z tradycyjnym podejściem do nauki. Tylko dwutorowa koncepcja, wraz z intensywnym trybem nauki, umożliwiają osiągnięcie najlepszych efektów.

Nauczyciele działają według sprawdzonego systemu. Uczniowie pracują w szkole i w domu, a ich praca jest ciągle monitorowana i oceniana.
Podręczniki i materiały są ambitne i obszerne, co sprawia, że już najmłodsi uczniowie osiągają szybkie postępy w nauce.

 

Współpraca z rodzicami

Szkoła Early Stage uważa udaną współpracę z rodzicami za jeden ze swoich priorytetów. Rodzice świadomi tego, na czym polega edukacja językowa, mają możliwość wspierania swoich dzieci w nauce. Uczniowie Early Stage - oprócz pracy na lekcjach - są zobowiązani do nauki w domu. Mają zadawane obszerne prace domowe, muszą systematycznie przygotowywać się do kartkówek, sprawdzianów oraz egzaminów semestralnych i rocznych. Uczeń Early Stage to uczeń biorący odpowiedzialność za swoją naukę już od najmłodszych lat. Wszystko po to, by uzmysłowić dziecku, że nauka języka obcego do ciągły proces wymagający dużych pokładów pracy i czasu. Zaangażowanie rodziców jest niezbędne.

Rodzice uczniów ze wszystkich grup wiekowych zapraszani są na spotkania z lektorem oraz otrzymują raporty z wynikami dzieci (cztery razy w roku), a także informację na temat zachowania dzieci podczas zajęć i ich zaangażowania w naukę. Dwa razy do roku (na koniec pierwszego semestru oraz na koniec roku szkolnego) rodzice dostają opisową ocenę postępów dziecka. Rodzice mają stałą możliwość kontaktu telefonicznego oraz mailowego z lektorem dziecka oraz dyrektorem filii.

 

Egzaminy Cambridge

Uczniowie Early Stage między trzecią a piątą klasą szkoły podstawowej zdają egzaminy CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS. Dzięki temu, że na tak wczesnym etapie zapoznają się z technikami sprawdzania wiedzy brytyjskich egzaminów Cambridge, w gimnazjum oraz liceum skutecznie zdają egzaminy Cambridge dla nastolatków oraz dorosłych.
Uczniowie Early Stage w szóstej klasie oraz pierwszej klasie gimnazjum przygotowywani są do egzaminu Cambridge PET.
Pod koniec gimnazjum zdają już egzamin Cambridge FCE.
Pod koniec liceum przystępują do egzaminu Cambridge CAE. To przedostatni poziom egzaminów Cambridge. Certyfikat CAE jest wysoko ceniony na rynku pracy.
Wielu absolwentów skutecznie zdaje egzamin CPE, który uprawnia do nauczania języka angielskiego.

 

Informacja na temat egzaminów CAMBRIDGE znajduje się na stronie www.britishcouncil.pl

LOGOWANIE
Po zalogowaniu otrzymasz dostęp do dokumentów i materiałów przeznaczonych dla Rodziców uczniów szkoły Early Stage.
Copyright by Early Stage © 2017
Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych zgodnie z polityką cookies AKCEPTUJĘ